Πολιτική Ποιότητας

Στην ΑΝΙΜΑ δεσμευόμαστε για τα κάτωθι :

• Οι υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους καθώς και τις εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
• Οι παραγγελίες ή/και οι συμβάσεις με τους πελάτες μας θα υλοποιούνται όπως ακριβώς έχουν συμφωνηθεί και η Επιχείρηση θα εκτελεί στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της.
• Στόχος μας παραμένει πάντοτε η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση του πελάτη.
• Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των πελατών/ συνεργατών μας.
• Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, καθώς και των λειτουργιών της Επιχείρησης.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, η Επιχείρηση λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

• Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Επιχείρησης και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
• Θέτουμε ως Επιχείρηση στόχους, παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας
• Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Επιχείρησης μας καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται
• Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
• Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της Επιχείρησης προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

Για την ΑΝΙΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ

01.03.2021

DOWNLOAD PDF