Πολλαπλή εισαγωγή σημείων - συντεταγμένων

Πολλές φορές, στο AutoCAD, χρειάζεται να εισάγουμε πολλά σημεία είτε για τη σχεδίαση Point είτε ως συντεταγμένες άκρων συνεχών γραμμών κ.α. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές οι συντεταγμένες των σημείων αυτών είναι διαθέσιμες σε κάποιο φύλλο Excel. Ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία είμαστε σε θέση να εισάγουμε τις συντεταγμένες στο AutoCAD άμεσα, χωρίς την επίπονη διαδικασία συνεχούς πληκτρολόγησης συντεταγμένων.

Σε ένα φύλλο Excel, χρησιμοποιούμε 6 στήλες. Στην πρώτη (Α) γράφουμε τις συντεταγμένες του Χ, στη δεύτερη (Β) το σύμβολο "," (το κόμμα χωρίς τα εισαγωγικά), στην τρίτη (C) τις συντεταγμένες του Υ, στην τέταρτη (D) πάλι το ",", στην πέμπτη (Ε) τις συντεταγμένες του Ζ. Τέλος, στην έκτη στήλη (F) εφαρμόζουμε την εξής φόρμουλα: "=Ax&Bx&Cx&Dx&Ex" (χωρίς τα εισαγωγικά), όπου x ο αριθμός της σειράς στην οποία ξεκινούν οι συντεταγμένες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, στην έκτη στήλη να έχουμε τις συντεταγμένες στη μορφή που αναγνωρίζει το AutoCAD, δηλ. Χ,Υ,Ζ. Δείτε τον παρακάτω πίνακα ως παράδειγμα:
 

 

A

B

C

D

E

F

1

X

 

Y

 

Z

Συντεταγμένες

2

0

,

0

,

0

0,0,0

3

10

,

20

,

0

10,20,0

4

20

,

30

,

0

20,30,0

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην στήλη (F) δεν γράφουμε εμείς τις συντεταγμένες, αλλά προκύπτουν αυτόματα αφού εφαρμόσουμε τη φόρμουλα της μορφής που αναγράφεται παραπάνω. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στο κελι F2 γράφουμε =A2&B2&C2&D2&E2 και πατάμε enter. Έπειτα, σύρουμε το άγκιστρο του κελιού προς τα κάτω μέχρι την τελευταία σειρά συντεταγμένων.


Έπειτα, επιλέγουμε τις συντεταγμένες στη στήλη (F) και τις αντιγράφουμε (με δεξί κλικ ή από το μενού Επεξεργασία/Edit και επιλογή Αντιγραφή/Copy).

Τέλος, στο AutoCAD, πληκτρολογούμε την εντολή MULTIPLE, πατάμε enter, και έπειτα την εντολή σχεδίασης που θέλουμε (π.χ. POINT ή LINE), πατάμε enter, και κατόπιν δεξί κλικ στη Command Line και επιλέγουμε Paste.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο Script. Αφού κάνουμε όλη τη διαδικασία με το Excel που αναγράφεται παραπάνω, ανοίγουμε τον Κειμενογράφο/Notepad των Windows και γράφουμε στην πρώτη σειρά την εντολή που θέλουμε να επαναληφθεί και στις παρακάτω τις συντεταγμένες με αντιγραφή - επικόλληση από το Excel. Αποθηκεύουμε το αρχείο, το κλείνουμε και αλλάζουμε την κατάληξή του από txt σε scr. Τέλος, στο AutoCAD από το μενού Tools επιλέγουμε Run Script ή πληκτρολογούμε την εντολή script.
 
Παράδειγμα αρχείου script:
POINT
10,0,0
20,1,0
30,2,0
40,3,0
50,4,0

 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top